(MK) Nabavka pripremljenih obroka

Datum objave: 01.09.2016. 10:06 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Pripremljeni obroci

2016/S 168-303243

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
18-06/2/2016
Str Dimche Mirchev no 9
Na pažnju (osoba za kontakt): Gjoko Popovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23143304
E-pošta: gjoko_popovski@moi.gov.mk
Telefaks: +389 23142342

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.moi.gov.mk

Adresa profila kupca: http://www.moi.gov.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15894200

Opis
Pripremljeni obroci.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 12.9.2016 - 11:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.9.2016 - 11:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: