(MK) Nabavka radne odjeće, posebne radne opreme i pribora

Datum objave: 28.09.2016. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 28.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor

2016/S 187-336908

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JP Komunalna higiena Skopje
bulevar Ilinden 1
Na pažnju (osoba za kontakt): Lence Stojkovska
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23230857
E-pošta: javni.nabavki@khigiena.com.mk
Telefaks: +389 23230841

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.khigiena.com.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

18100000

Opis
Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 1.11.2016 - 15:30
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.11.2016 - 09:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: