(MK) Nabavka sirovina za odjel vozila

Datum objave: 23.04.2021. 09:54 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.04.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema

2021/S 079-204562

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministry of Interior affairs of R. Macedonia
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moi.gov.mk
I.3)Komunikacija
Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: https://www.e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/bids-evaluation?Category=11
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://www.e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/bids-evaluation?Category=11
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Raw Material for Vehicle Department

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
35000000 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Raw material for vehicle department.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Freon

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31000000 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Freon.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Vehicle Battery

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31000000 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Vehicle battery.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Vehicle battery.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Motorcycle Battery

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31000000 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Motorcycle battery.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Battery.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Drzavna komisija za zalbi po javni nabavki
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

In tender doc.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: