(MK) Nabavka usluga čišćenja snijega

Datum objave: 06.10.2016. 12:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.10.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Usluge čišćenja snijega

2016/S 193-348426

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Karpos
Radika st. N. 9
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23055900
E-pošta: gorgi.bundalevski@karpos.gov.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://karpos.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90620000

Opis

Usluge čišćenja snijega.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

25.10.2016

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: