(MK) Nabavka usluga sječe, dotura i prijevoza sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

Izvor: Dnevni Avaz, 13.05.2014.

Ministarstvo finansija- Biro za javne nabavke

UI.Dimitrije Čupovski br.11-1 KAT

1000 Skopje, Republika Makedonija

Telefoni; 02 3106-710; 02 3126 027

BIRO ZA JAVNE NABAVKE          

http://bjn.gov.mk

 

OGLAS O DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Broj oglasa: 14-472/2/2014

 

DIO I : UGOVORNI ORGAN

I.1) Podaci o ugovornom organu

I.1.1) Naziv ugovornog organa: JP "Makedonski šumi" p.o - Skopje,

I.1.2) Adresa: Pero Nakov 128

I.1.3) Grad i poštanski kod: Skopje 1000

I.1.4) Internet adresa: www.mkdsumi.com.mk,

I.1.5) lice za kontakt: Kostadin Mihajloski Adresa e-pošta

kostadin.mihajloski@mkdsumi.com.mk tel./ fax +389 2 2581-080/+389 2 2581-824

I.1.6) Dopunske informacije i tenderska dokumentacija se mogu dobiti: Na gorenavedenoj adresi

I.2) Kategorija ugovornog organa, njegova aktivnost ili djelatnost: Pravna lica osnovana za zadovoljavanje potreba od javnog interesa- član 4 stav 1 alineja b) Zakona- Opšte javne usluge

 

DIO II: PREDMET UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

II.1)        Predmet ugovora o javnoj nabavci:

Obavljanje šumarskih USLUGA za faze: sječe, dotura i prijevoza sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

II.1.1.) Procijenjena vrijednost bez PDV-a 118.590.540,00 den

II.2) Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Usluge - Kategorija usluga: br. 27

Ostale usluge koje nisu obuhvaćene članom 2 ove uredbe (osim usluga koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskih materijala od strane radio i televizijskih kuća ili za termine radio i televizijskog emitovanja programa).

Mjesto isporuke robe ili obavljanja usluga, ili lokacije obavljanja poslova. U šumi, po odjelima Šumsko privrednih jedinica po Podružnicama prema specifikaciji datoj u TD.

II.3) Da li je ugovor o obuhvaćenim djelatnostima (Sektorski ugovori):

II.4) Da li će postupak sprovesti Centralno tijelo Ne

II.5) Grupna nabavka Ne

II 6) Detaljniji opis predmeta ugovora o javnoj nabavci:

Šumarske USLUGE za faze: sječe, dotura i prijevoza sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata u ŠPJ u Podružnicama JP Makedonski šumi

II.7) Referentna nomenklatura za dodjelu ugovora o javnoj nabavci: (OPJN) Osnovni predmet javne nabavke Glavni pojmovnik 77200000-2

II.8 Da li je predmet nabavke djeljiv Da

Pos.

broj

o cijelom predmetu nabavke

Opis dijela nabavke

1.

Šumarske USLUGE za faze : sječa, dotur i prijevoz sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

Po fazama za: sječu, dotur i prijevoz sječa, dotur i prijevoz sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

2.

Šumarske USLUGE za faze : sječa, dotur i prijevoz sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

Prema vrsti drvnih sortimenata

3.

Šumarske USLUGE za faze : sječa, dotur i prijevoz sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

po Podružnicama u sastavu JP "Makedonski šumi"

4.

Šumarske USLUGE za faze : sječa, dotur i prijevoz sa utovarom i rastovarom drvnih sortimenata

Po dijelovima ŠPJ, svaki dio u tabelarnom pregledu -specifikaciji predstavlja poseban dio

 

II.9) Okvirni ugovor: Ne

II.10) Dozvoljeno je podnošenje alternativnih ponuda: Ne

II.11) Rok ugovora: Period u mjesecima: 12 Ili 365 dana

 

DIO III: POSTUPAK

III.1) Vrsta postupka: Otvoreni postupak

III.2) Postupak o dodjeli ugovora o javnoj nabavci biće sa skraćenim rokovima: Da

Dopunske informacije o razlozima smanjenja rokova postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci

- Ugovorni organ je objavio cjelokupnu tendersku dokumentaciju na internet adresi https://www.e-nabavki.gov.mk

III.3)      Kriterijumi za dodjelu ugovora o javnoj nabavci: Ekonomski najpovoljnija cijena

Elementi           Poeni

Cijena                70

Kvalitet              30

 

III.4) Da li će postupak za dodjelu ugovora o javnoj nabavci biti sa korišćenjem elektronskih sredstava? Ne

Obrazloženje za opravdanost razloga zbog kojih se ne koristi aukcija:

Postupak predstavlja cjelokupnu proizvodnju drvnih sortimenata Podružnica u JP Makedonski šumi i isti sadrži 400 dijelova.

Od dosadašnjeg iskustva u ovom postupku za Šumarske usluge se dostavlja oko 120 ponuda.

Ekonomski operatori - ponuđači Šumarskih usluga su sa mnogo skromnim poznavanjem Elektronskog sistema za javne nabavke, budući da se radi o firmama koje se bave sječom i doturom drvnih sortimenata i same usluge se odvijaju u šumi.

 

DIO IV: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

IV.1) Garancije i avansno plaćanje

IV.1.1) Izjava o nezavisnoj ponudi: Da

IV.1.2) Garancija ponude: Ne

IV.1.3) Izjava o ozbiljnosti: Da   

IV.1.4) Garancija o kvalitetnom izvršavanju ugovora: Da (5,00%)

IV.1.5) Avansno plaćanje: Ne

IV.1.6) Udruživanje grupe ekonomskih operatora u odgovarajuću pravnu formu zbog izvršenja ugovara (nakon izvršenog izbora najpovoljnije ponude): Ne

IV.2) Kriterijumi o utvrdjivanju sposobnosti ponudjača ili kandidata

IV.2.1) O dokazivanju ličnog stanja, ekonomski operator treba dostaviti sljedeća dokumenta:

- izjava ekonomskog operatora da mu u zadnjih 5 godina nije bila izrečena pravosnažna presuda o učešću u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca

- potvrda da nije otvoren postupak o stečaju od nadležnog organa

- potvrda da nije otvoren postupak o likvidaciji od nadležnog organa

- potvrda o plaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima od nadležnog organa iz zemlje gdje je ekonomski operator registrovan

- potvrda iz Registra kazni za učinjena krivična djela pravnih lica da mu nije izrečena sporedna kazna zabrane za učešće u postupcima javnih poziva, dodjela ugovora o javnoj nabavci i ugovora o javno-privatnom partnerstvu

- potvrda iz Registra kazni za učinjena krivična djela pravnih lica da mu nije izrečena sporedna kazna privremene ili trajne zabrane za obavljenje određene djelatnosti

- potvrda da mu sa pravosnažnom presudom nije izrečena prekršajna sankcija - zabrana o obavljanju profesije, djelatnosti ili dužnosti, odnosno privremena zabrana o vršenju odredjene djelatnosti

 

IV.2.2.) Sposobnost o obavljanju profesionalne djelatnosti ekonomskog operatora:

- dokument o registrovanoj djelatnosti

- dokument o registrovanoj djelatnosti kao dokaz da je registrovan kao fizičko ili pravno lica za obavljanje djelatnosti povezane sa predmetom ugovora o javnoj nabavci

 

IV.2.3) Ekonomsko i finansijsko stanje ekonomskog operatora:

Potrebna dokumenta o dokazivanju ekonomskog stanja ekonomskog operatora:

- Izvještaj o bilansu stanja ovjeren kod nadležnog organa, odnosno revidirani bilans stanja, ili dijelovi izvještaja bilansa stanja, u slučajima kada je objava bilansa propisana zakonom u zemlji gdje je ekonomski operator registrova.

Minimum kriterija o utvrdjivanju tehničkog i profesionalnog stanja ekonomskog operatora:

 

IV.2.4) Tehnička ili profesionalna sposobnost ekonomskog operatora:

Potrebna dokumenta za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ekonomskog operatora:

- lista glavnih isporuka ovakvih usluga ponuđača ili kandidata izvršenih u zadnje tri godine, sa vrijednostima, datumima, kupcima (ugovornim stranama ili ekonomskim operatorima).  Lista izvršenih usluga ili ugovora u zadnje tri godine treba biti tačna i tačno specificirana u posebnom spisku ili tabeli.

- Potvrde o navremeno i kvalitetno izvršenim uslugama izdatim od primaoca za koje je dostavljena lista ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji su van kontrole ekonomskog operatora, samo sa njegovom izjavom izvršenih isporuka,

- Opis i spisak opreme ili animalija kojima raspolaže ekonomski operator za izvršavanje ponuđenih usluga. Spisak raspoložive opreme treba biti tačan i tačno specificiran zbog pravilne evolucije pri dodjeli bodova za kriterijum kvaliteta. Za davanje netačnih - lažnih podataka ponuđača će biti odbačena u skladu sa alinejom 7 iz podtačke 2.1.1.

- Ekonomski operatori koji učestvuju sa ponudama za prijevoz su dužni dostaviti saobraćajne dozvole za svoja prijevozna sredstva, ovjerena kod ekonomskog operatora, ili za prijevozna sredstva koja su uzeta pod zakup, a za koja su zaključili ugovor o zakupu sa zakupodavcem sa vremenom korišćenja u trajanju ne kraćim od 15 mjeseci.

Minimum kriterija o utvrđivanju tehničkog i profesionalnog stanja ekonomskog operatora:

IV.2.5) Standardi o sistemima kvaliteta:

IV.2.6) Standardi o upravljanju životnom sredinom:

 

DIO V: ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

V.1) Uslovi o dobijanju tenderske dokumentacije i dopunskih dokumenata:

V.2) Uslovi za dostavu ponuda ili prijave za učešće

V.2.2) Ponude se dostavljaju najkasnije do: 10. 06. 2014 u 10,00 sati

V.3) Period validnosti ponude: 120 dana

V.4) Uslovi otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati dana u sata određenog kao krajni rok za dostavu ponuda na sljedećem mjestu:

10. 06. 2014 u 10,00 sati. Mjesto: JP "Makedonski šumi" Ul. Pero Nakov 128- Skopje. R. Makedonija

 

V.5) Dopunske informacije

(V.6) Datum objave 29. 04. 2014.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: