(MK) Nabavka usluga tehnološkog čišćenja BTO sistema u PC Suvodol i PC Brod Gneotino (REK Bitola)

Datum objave: 21.04.2021. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.04.2021.

Sjeverna Makedonija-Bitola: Usluge popravaka i održavanja

2021/S 077-198784

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: JSC Power Plants of North Macedonia — REK Bitola
Poštanska adresa: ul.Novacki pat bb
Mjesto: Bitola
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 7000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: kjn.bt@elem.com.mk
Telefon: +389 47206140
Telefaks: +389 47282799
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.elem.com.mk

I.3)Komunikacija

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f5f9cc21-09a2-4ad5-bc1b-e682493882a0/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Production of electricity

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Technological Cleaning Service of BTO Systems in PC Suvodol and PC Brod Gneotino (REK Bitola)

 

Referentni broj: 06358/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

50000000 Usluge popravaka i održavanja

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Technological cleaning service of BTO systems in PC Suvodol and PC Brod Gneotino.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Branch Office REK Bitola.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Technological cleaning service of BTO systems in PC Suvodol and PC Brod Gneotino.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Qualitative performance of the contract 15 %.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Detailed description in the tender documentation.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Economical and financial standings of the economic operator.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Detailed description in the tender documentation.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Technical and professional ability of the economic operator.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Detailed description in the tender documentation.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

After the opening procedure.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Commission on Public Procurement
Poštanska adresa: Bul. Ilinden 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: