(MK) Nabavka usluga u području električne struje

Datum objave: 02.11.2016. 10:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.11.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Bitola: Usluge u području električne struje

2016/S 211-385613

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Bitola
Boulevar 1st of May No 61
Na pažnju (osoba za kontakt): Slavica Dimitrovska
7000 Bitola
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 47208332
E-pošta: slavica.nabavki@bitola.gov.mk

Telefaks: +389 47208332

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.bitola.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314100

Opis

Usluge u području električne struje.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

15.11.2016 - 13:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: Macedonian language.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: