Nabavka aluminijsko-čeličnog i bakarnog (mekovučeno) užeta, bakarnih profila i Fe-Zn traka i olova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-953/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Daniel Grbešić
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335734
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: daniel.grbesic@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Aluminijsko-čelično i bakarno (mekovučeno) uže, bakarni profili i
Fe-Zn traka i olovo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Aluminijsko-čelično i bakarno (mekovučeno) uže, bakarni profili i
Fe-Zn traka i olovo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
329.400,20
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
24 (dvadesetčetiri) mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana
(od dana objave obavijesti o nabavi u "Službenom glasniku BiH" do
27.6.2014.godine kao krajnjeg roka za preuzimanje TD) od 08-14 h
na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736
ili fax 036/335 787. Dobavljači mogu preuzeti tendersku
dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u mogućnosti
preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se na njegov
zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom na njegovu
odgovornost i o njegovom trošku (trošku dobavljača).Prilikom
preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su
dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa
PDV-om na ‘iro račun Naručitelja broj 3381002200811294 (za
uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u
EUR-ima) BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:
BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala
Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Aluminijsko- čelično i bakarno
(mekovučeno) uže, bakarni profili, Fe-Zn traka i olovo"
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(A-8634-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: