Nabavka armature bloka u 2014. godini: ventili, blok napajanja, zasuni, reduktorski mehanizam...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-871/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 47/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka armature bloka u 2014 godini
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je
ponuđač registrovan.
Ovim Rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD.
Gacko
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mićo Popović Drašković Dragan
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059475232
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa:mico.popovic@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak 47/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka armature za GPO u 2014 godini
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
109.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet TE Gacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u
opravdanim slučajevima definisanim u članu 12. ZJN BiH, a da
pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak 47/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka armature za PO u 2014 godini
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.280,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet TE Gacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u
opravdanim slučajevima definisanim u članu 12. ZJN BiH, a da
pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
(A-5921-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: