Nabavka autodijelova za održavanje voznog parka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 425-1-1-1-52/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Kontakt osoba: Merko Karahmetović
Adresa: 1.Slavne višegradske brigade br. 2a
Poštanski broj: 73000
Opština/Grad: Goražde
IDB/JIB: 4245022440001
Telefon: 038221212
Faks: 038224161
Elektronska po{ta: karahmetovic.merko@gmail.com
Internet adresa:www.bpkg.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Bosansko-podrinjski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Godinu dana od dana stupanja
okvirnog sporazuma na snagu.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka sredstava za održavanje voznog parka u
vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (autodijelovi).
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka autodijelova za potrebe održavanja voznog
parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Bosansko-podrinjski kanton Goražde.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Robe isporučene u tekućoj fiskalnoj godini definišu se sa krajnjim
rokom plaćanja od 30 dana, a uz primjenu kasaskonta.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru u zemlji u kojoj je firma osnovana ili posebna izjava ili
referenca kojom se dokazuje pravo na profesionalno bavljenje
određenom djelatnošću (BiH - "aktuelni izvod iz sudskog registra"
koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivan bilans uspjeha za prethodnu finansijsku godinu ili od
datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registrovan odnosno počeo sa radom
prije manje od godinu dana.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dovoljne obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno
onih koji su nadležni za dostavljanje predmetnih roba, što
podrazumijeva strukturu zaposlenih od najmanje 2 zaposlena lica
na neodređeno vrijeme sa SSS - lista profesionalne i obrazovne
kvalifikacije ponuđača.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, učešće:70,00 %
2. Način plaćanja, učešće:20,00 %
3. Rok isporuke roba, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:05
Mjesto: Ul.1.Slavne višegradske brigade br.2a, 73 000 Goražde, u
velikoj sali na 1.spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom
od 08:00 do 16:00 sati na adresi navedenoj pod I.1., a uz prilaganje
dokaza o izvršenoj uplati novčane naknade koja po jednom
primjerku tenderske dokumentacije iznosi 20,00 KM.
Navedena naknada se uplaćuje na depozitni račun Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, br. 132-731-04102931-54, otvoren
kod NLB banke Tuzla-filijala Goražde, vrsta prihoda: 722631,
budžetska organizacija: 1101001, općina: 033.
Ponuda i dvije kopije ponude (propisno zapečačene u zasebne
koverte) se u propisno zapečačenoj koverti sa jasno uočljivom
naznakom "PONUDA ZA PONOVLJENU JAVNU NABAVKU,
br.1/14, ZA PREDMET NABAVKE POD REDNIM BROJEM 1,
NE OTVARATI" dostavljaju na adresu:
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Komisija za javne nabavke
Ul.1.Slavne višegradske brigade br.2a
73 000 Goražde
ili lično putem protokola (prizemlje) u zgradi Vlade Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde koja se nalazi na navedenoj adresi.
(A-5648-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: