Nabavka avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 187-1-2-1-22/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Direkcija za ekonomsko planiranje
Kontakt osoba: Jelena Savić
Adresa: Saliha Udžvarlića br. 1
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4201173030002
Telefon: 033650842
Faks: 033650845
Elektronska po{ta: jsavic@dep.gov.ba
Internet adresa:www.dep.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine od dana
zaključenja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 42.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avio karata za potrebe Direkcije za ekonomsko planiranje
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka 35 avio karata za potrebe Direkcije za ekonomsko
planiranje
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Nabavka 35 avio karata
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje faktura u roku od 30 dana od dana izdavanja istih putem
JRT:
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 25.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Sarajevo, Saliha Udžvarlića br. 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti nakon objave
Obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH" u
prostorijama Direkcije za ekonomsko planiranje u vremenu od 8:00
do 14:00 sati. Izuzetno, ako ponuđač nije u mogućnosti da
tendersku dokumentaciju lično preuzme, ista se može dostaviti
elektronski.
Da bi preuzeli tendersku dokumentaciju, dobavljači su dužni
podnijeti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije. Zahtjev
se može dostaviti lično, putem e.maila ili putem faksa.
(A-8623-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: