Nabavka bagera kašikara zapremine kašike (3-4)m3

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 52-1-1-11-915/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska pošta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br.40/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka bagera kašikara zapremine kašike (3-4)m3
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Jedan (1) kom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 90 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je
ponuđač registrovan.
Ovim Rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:65,00 %
2. Tehnička sposobnost, učešće: 25,00 %
3. Rokovi isporuke, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD.
Gacko
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u
opravdanim slučajevima definisanim u članu 12. ZJN BiH, a da
pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Plaćanje izvan B i H se vrši preko Unikredit banke, AD
Banja Luka, po instrukcijikoja se može dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Plaćanje unutar B i H vrši se plaćanjem na blagajni
preduzeća ili putem Unikredit banke AD Banja Luka na račun
br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa:www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Serten Stojanović, Dragan Drašković
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059475218
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: sreten.stojanovic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa:www.ritegacko-rs.ba
ZP"RUDNIK I TERMOELEKTRANA"GACKO A.D.
GACKO
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: ZP "Rudnik i Termoelektrana" Gacko A.D. Gacko
Contact person: Perišić Radojica Jegdić Ljilja
Address: GRAČANICA BB
Postal code: 89240
Municipality/City: Gacko
Identification number: 4401387900003
Telephone: 059472413
Fax: 059472085
E-mail:komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level, Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Tender No. 40/14
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of Crawler Excavator of bucket capacity between
(3-4)m3
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Detailed specifications given in the tender document
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 16.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 KM, 25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 23.6.2014.
Time: 12:00
Address and place: Gacko, Administration building, ZP R i TE
Gacko, A.D. Gacko
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Termination of the contract award procedure may be terminated
only in justified cases defined in article 12. ZJN BiH, while at the
same ZP R i TE Gacko A.D. Gacko not bear any costs in the process
of public bidding.
Tender document can be received after payment (in cash on cashier
or by payment on bank account No. 551 030 000 1096 939 at
UniCredit Bank) amount of 100,00 KM.
Payment from out of Bosne i Hercegovine on bank account
540100-01083619, SWIFT BLBABA22 in the name ZP Rudnik i
TE Gacko, amount of 51,00 EUR. Purchase of tender document:
Tender No 40/14 Procurement of Craweler Excavator of bucket ca-
pacity betnjeen (3-4)m 3
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Serten Stojanović, Drašković Dragan
Address: GRAČANICA BB
Postal code: 89240
Municipality/City: Gacko
Telephone: 059472413
Fax: 059472085
E-mail:sreten.stojanovic@ritegacko-rs.ba
Internet address: www.ritegacko-rs.ba
(E-7030-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: