Nabavka baliranog sijena

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR"
D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 598-1-1-1-50/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža
Kontakt osoba: Esad Kaltak
Adresa: Bojnička broj 119
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200087410009
Telefon: 033621286
Faks: 033621160
Elektronska po{ta: pdbutmir@hotmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Balirano sijeno
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
700.000 kg baliranog sijena
Sijeno mora biti kvalitetnog sastava, spremljeno po savremenim
tehnologijama i dobro prosušeno.
Rolbale prečnika 120 cm i dužine 120 cm.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
700.000 kg
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
105.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Bojnička broj 119, Ilidža-Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do potpune isporuke tražene količine robe
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Bojnička broj 119, Ilidža-Sarajevo
(A-7746-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: