Nabavka bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita

Datum objave: 10.10.2016. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

894-1-2-78-3-68/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA UGLJEVIK
IDB/JIB 4400458050000
Kontakt osoba Gordana Vujević
Adresa Trg Draže Mihailovića
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 773-771
Faks (055) 772-336
Elektronska pošta javnenabavke2012@hotmail.com
Internet adresa www.opstinaugljevik.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Ugljevik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA BANKARSKIH USLUGA ODOBRAVANJA DUGOROČNOG KREDITA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA BANKARSKIH USLUGA ODOBRAVANJA DUGOROČNOG KREDITA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

363000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA UGLJEVIK

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz budžeta Opštine Ugljevik

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Ugljevik, Trg Draže Mihajlovića br.1, soba broj 26 Opštinske uprave
Opštine Ugljevik


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality of Ugljevik
UIN 4400458050000
Contact person Gordana Vujevic and Mirjana Novakovic
Address Trg Draže Mihailovića
Postal code 76330 Ugljevik (sp bl)
Municipality/City Ugljevik
Telephone (055) 773-771
Fax number (055) 772-336
Email address javnenabavke2012@hotmail.com
Website address www.opstinaugljevik.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (RS),Ugljevik

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Long-term loan

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of banking services for granting long-term loan

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 66113000-5 Credit granting services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given within tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

22.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 22.11.2016. 11:00:00
Address and place Municipality of Ugljvik, Draze Mihailovica Square No. 1., Office No. 26,

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
894-1-2-78-3-68/16
PODIJELI: