Nabavka bankarskih usluga

Datum objave: 30.12.2015. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-3-2-599-3-467/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

485000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje bankarskih usluga


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje bankarskih usluga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Aktuelni Izvod iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima,
b) Dokaz o dozvoli za rad od Agencije za bankarstvo,
c) Certifikat Agencije za osiguranje depozita.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Adekvatnost kapitala ne smije biti manja od 12%;
b) Visina kapitala ne smije biti manja od 20.000.000,00 KM na dan 31.12.2014. godine;
c) Potrebno je da ukupni godišnji promet bude najmanje 100.000.000,00 KM, za svaku godinu posebno (2013 i 2014);
d) Da ponuđač ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora osigurati pokrivenost mreže distributivnih poslovnica Podružnice JP EP BiH, tako što treba da posjeduje za
svaki Lot minimalno predviđeni broj filijala i to:
- LOT 1 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Sarajevo – 6 (šest) filijala/ekspozitura/
agencija/poslovnica na šest (šest) različitih lokacija (poslovnih jedinica) distributivne Podružnice, od kojih jednu
filijalu/ekspozituru/ agenciju/poslovnicu u sjedištu Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo (Novo Sarajevo), prema Anex-u 5
tenderske dokumentacije;
- LOT 2 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Zenica i Termoelektrana Kakanj - 6 (šest
) filijala/ekspozitura/ agencija/poslovnica na 6 (šest) različitih lokacija (poslovnih jedinica) distributivne Podružnice, od kojih
jednu filijalu/ekspozituru/ agenciju/poslovnicu u sjedištu Podružnice TE Kakanj i sjedištu Elektrodistribucija Zenica prema
Anex-u 5 tenderske dokumentacije;
- LOT 3 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Tuzla i Termoelektrana Tuzla - 6 (šest
) filijala/ekspozitura/ agencija/poslovnica na 6 (šest) različitih lokacija (poslovnih jedinica) prema Anex-u 5 tenderske
dokumentacije, od kojih jednu filijalu/ekspozituru/ agenciju/poslovnicu u sjedištu Podružnice TE Tuzla i sjedištu Podružnice
Elektrodistribucija Tuzla;
- LOT 4 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Mostar i Hidroelektrane na Neretvi
(potrebna informacija o broju filijala) - 2 (dvije) filijale/ekspoziture/ agencije/poslovnice na 2 (dvije) različite lokacije
(poslovnih jedinica) prema Anex-u 5 tenderske dokumentacije;
- LOT 5 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Bihać - 4 (četiri) filijale/ekspoziture
/ agencije/poslovnice na 4 (četiri) različite lokacije (poslovne jedinice) distributivne Podružnice, od kojih jednu
filijalu/ekspozituru/ agenciju/poslovnicu u sjedištu Podružnice Elektrodistribucije Bihać, prema Anex-u 5 tenderske
dokumentacije;
- LOT 6 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Zenica za Poslovnu jedinicu Travnik -
4 (četiri) filijale/ekspoziture/ agencije/poslovnice na 4 (četiri) različite lokacije (poslovnih jedinica) distributivne Podružnice,
od kojih jednu filijalu/ekspozituru/ agenciju/poslovnicu u sjedištu Podružnice Elektrodistribucije Zenica za Poslovnu jedinicu
Travnik prema Anex-u 5 tenderske dokumentacije;
- LOT 7 - Usluge platnog prometa u zemlji za područje Elektrodistribucije Sarajevo za Poslovnu jedinicu Goražde -1
(jedna) filijala/ekspozitura/ agencija/poslovnica na 1 (jednoj) lokaciji (poslovnih jedinica) distributivne Podružnice, prema
Anex-u 5 tenderske dokumentacije;
b) Ponuđač ima uspostavljen sistem elektronskog bankarstva;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.1.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,34 EUR po lotu

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.1.2016. 12:00:00


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Pretkvalifikacioni dokument će biti dostupan u pisanoj verziji. Lista kandidata će se formirati na osnovu dostavljenih
zahtijeva, ukoliko ispunjavaju naprijed naznačene uslove.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtijevi za ućešće se neće uzeti u razmatranje.
Otkup pretkvalifikacionog dokumenta će se vršiti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, 71000 Sarajevo, IV sprat. (Potrebno je dostaviti dokaz o uplati pretkvalifikacionog dokumenta i zahtjev za izuzimanjem
pretkvalifikacionog dokumenta, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili email adresom).
Kontakt osoba za otkup pretkvalifikacionog dokumenta je Almira Logo. Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti
pretkvalifikacioni dokument, dokaz o uplati i zahtjev za
izuzimanjem pretkvalifikacionog dokumenta, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili
email adresom, mogu poslati faksom na broj 033 751-759, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje pretkvalifikacione dokumentacije: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, protokol.
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na račun broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH – otkup pretkvalifikacionog dokumenta broj: 2000015712, (navesti broj Lota).
IBAN CODE :BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu „sve troškove snosi nalogodavac“(our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist
JP EP BIH – otkup pretkvalifikacionog dokumenta broj 2000015712 (navesti broj Lota ).


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-797
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Sarajevo i Direkcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Sarajevo i Direkcije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39450,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.Rok za podnošenje pretkvalifikacione
dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica, Termoelektrane Kakanj
i Direkcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica, Termoelektrane Kakanj
i Direkcije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Tuzla, Termoelektrane Tuzla
i Direkcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Tuzla, Termoelektrane Tuzla
i Direkcije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Mostar, Hidroelektrane n
a Neretvi i Direkcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Mostar, Hidroelektrane n
a Neretvi i Direkcije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Bihać i Direkcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Bihać i Direkcije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica za poslovnu jedinic
u Travnik i Direkciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica za poslovnu jedinic
u Travnik i Direkciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58650,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Sarajevo i Direkcije za Poslovn
u jedinicu Goražde i Direkciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Sarajevo i Direkcije za Poslovn
u jedinicu Goražde i Direkciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Pretkvalifikaciona dokumentacija za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti.
Rok za podnošenje pretkvalifikacione dokumentacije ističe dana 20.01.2016. godine u 12,00 sati.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-3-2-599-3-467-15.pdf
PODIJELI: