Nabavka bazne IT opreme za 2016. godinu

Datum objave: 19.08.2016. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-1-155-3-49/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic , Edin jašarević
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bazne IT opreme za 2016.godinu - redovno zanavljanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka bazne IT opreme za 2016.godinu-redovno zanavljanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentacij

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33333,33

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe (franko isporuka i istovar) je u zgrada Općine Tešanj (kancelarija broj:046), Trg Alije Izetbegovića 1
Tešanj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava budžeta općine za 2016.godinu.

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne
institucije kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne
djelatnosti;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- da je ekonomsko-finansijski sposoban u pogledu činjenica koje se mogu dokazati a koje izdaje banka ili druga finansijska
institucija u skladu sa pozitivnim propisima:
U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti:
- Izjavu popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača/kandidata koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Anex 4. Izjava ne
smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude i
- kopiju Potvrde svih banaka kod kojih ponuđač ima otvoren račun, da račun nije blokiran u posljednjih 3 (tri) mjeseca.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Tešanj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovića 1, Soba broj: 49

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija preuzima se do 29.08.2016.godine (ponedjeljak) putem Informacionog sistema “E-NABAVKE”, a
sve u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih
nabavki u informacionom sistemu “E-NABAVKE” (“Službeni glasnik BiH» broj:90/14 i 53/15).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-1-155-3-49/16
PODIJELI: