Nabavka besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Datum objave: 11.08.2016. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5774-1-1-7-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
IDB/JIB 4200666870003
Kontakt osoba Ljiljana Prelčec
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-128
Faks (033) 562-218
Elektronska pošta mon@mon.ks.gov.ba
Internet adresa www.mon.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kako u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.8.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 3 - Centar za edukaciju soba br. 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Javno otvaranje biće obavljeno dana 31.08.2016. godine po LOT-ovima kako slijedi:
LOT 1 ............................. u 10,30 h
LOT 2 ............................. u 10.45 h
LOT 3 ............................. u 11,00 h
LOT 4 ............................ u 11,15 h
LOT 5 ........................... u 11,30 h
LOT 6 ........................... u 11,45 h
LOT 7 .......................... u 12,00 h
LOT 8 .......................... u 12,15 h
LOT 9 ......................... u 12,30 h
Tenderska dokumentacija je dostupna na Portalu JN (sistem "E-nabavke").
Tenderska dokumentacija se ne dostavlja na druge načine u skladu sa ZJN.
S obzirom da jej ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu "E-nabavke", psotavljanje zahtjeva za
pojašnjenje td i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i način kako je definisano u sistemu "E-nabavke".


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Bosanska riječ“, „Dječja knjiga“ Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Bosanska riječ“, „Dječja knjiga“ Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Vrijeme“, Zenica i „NAM“, Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Vrijeme“, Zenica i „NAM“, Tuzla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Svjetlost“, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Svjetlost“, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Bosanska knjiga“, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Bosanska knjiga“, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Školska naklada“, Mostar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Školska naklada“, Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „EL Kalem“, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „EL Kalem“, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Alfa“, Mostar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Alfa“, Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tdANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Znam“, Mostar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika izdavača „Znam“, Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5774-1-1-7-3-8/16
PODIJELI: