Nabavka buldožera snage motora 300-350 kW

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 280-1-1-11-465/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka buldozera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot3-Nabavka buldozera snage motora 300-350 kNJ za potrebe ZD
RMU Kakanj
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema aneksu 5-Tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD RMU Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci od dana potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8 -Nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim
partnerima i povjeriocima,
b) da dobavljač ima pristup ili da posjeduje likvidna sredstva, ili
nezadužena realna sredstva ili kreditne linije, koja su dovoljna
da zadovolje zahtjeve prometa gotovine za predmetni ugovor
isključujući postojanje obaveza dobavljača prema trećim
licima.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji najmanje
jednog Ugovora u prethodne 3 (tri) godine (u 2011., 2012. i
2013.), čiji su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se
odnose na predloženi Ugovor ( isporuka buldozera) ili sličan
(isporuka rudarskih mašina gusjeničara) a čija ukupna
vrijednost ugovora u traženom periodu iznosi minimalno za
LOT 3- 700.000,00 KM.
b) Ukoliko Ponuđač nudi buldozer koji je predmet ugovora, a koji
nije sam proizveo, mora biti generalni zastupnik ili ovlašteni
distributer odnosno ovlašten od strane proizvođača za nuđenje,
isporuku i sve prateće usluge vezane za buldozere koje su
definisane u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da
obezbijedi odgovarajuće dokumente kojim je to potvrđeno.
c) Ponuđač mora imati obezbijeđen servis koji mora biti
kadrovski i tehnički osposobljen za izvršenje ugovora, odnosno
mora imati na raspolaganju, minimalno 2 obučena servisera
certificirana od strane proizvođača, sa potrebnim servisnim
vozilima, alatom za održavanje, testiranje i popravljanje
predmeta ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 325.
(Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i
zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim
imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail
adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma Dajdžić,
broj telefona 033 751-775.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-759, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
ZD R IO 02-5-03/2-1-3/13-P LOT 3, IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj ZD R IO
02-5-03/2-1-3/13-P LOT 3.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751775
Faks: 033751759
Elektronska po{ta: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
ZD RMU KAKANJ
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: ZD RMU Kakanj
Contact person: Irma Dajdžić
Address: Alije Izetbegovića 17
Postal code: 72240
Municipality/City: Kakanj
Identification number: 4218055050007
Telephone: 032552530
Fax: 032552530
Internet address: www.rmukakanj.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Exploration and ex-
traction of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
LOT 3-Supply buldozers engine power 300-350 kW for the de-
pendent company mines Kakanj
II.1.b. Description of the object of the contract
ZD R IO 02-5-03/2-1-3/13, LOT 3-Supply buldozers engine ponjer
300-350 kW for the dependent company mines Kakanj
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per Technical specification from Tender documentations
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 17.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 24.6.2014.
Time: 12:00
Address and place: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, protocol
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Date and place of bids opening
Date: 24.06.2014
Time: 13:00
Address and place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Room 145 Bid-
ders outside Bosnia and Herzegovina will pay for tender of Tender
documentation through Vakufska banka d.d. Sarajevo BIC/SNJIFT
VAKUBA22, account No: 1601060000004629 in favor of com-
pany JP EP BiH - (tender of Tender documentation No: ZDR-IO
02-5-03/2-1-3/13-P LOT 3. By paying you are reljuired to state
clause "All costs bears Orderer".
Bidders in Bosnia and Herzegovina to pay through bank Sparkasse
Bank d.d. to account No: 1990490176075902 in favor of JP EP
BiH- tender documentations render, tender documentations No:
ZDR-IO 02-5-03/2-1-3/13-P LOT 3.
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Irma Dajdžić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Telephone: 033751775
Fax: 033751759
E-mail:i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet address:
(E-7084-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: