Nabavka Business Management (BPM) softverske platforme za dizajn i upravljanje poslovnim procesima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1387/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Edin Ridžal
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Business Management (BPM) softverske platforme za
dizajn i upravljanje poslovnim procesima za potrebe JP EP BiH d.d.
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Business Management (BPM) softverske platforme za
dizajn i upravljanje poslovnim procesima za potrebe JP EP BiH d.d.
Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
PTZJPEPBIH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru u zemlji u kojoj su osnovali
firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje
njihovo pravo da se profesionalno
bave određenom djelatnošću
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) U slučaju da ponuđač na tenderu nudi robu/softver koju nije
proizveo, potrebno je da bude ovlašten od strane proizvođača
da prodaje tu robu/softver, što dokazuje dostavljanjem pisama
autorizacije proizvođača.
b) Listu glavnih roba/usluga izvršenih u posljednje tri godine, sa
ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz
osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama
koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne
mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača usluga, samo
uz izjavu dobavljača usluga o izvršenim uslugama. Ukoliko se
navedene potvrde primaoca o izvršenim isporukama ne mogu
dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača, dobavljač je dužan
uz referenc listu dostaviti i obrazloženje za nemogućnost
dobivanja potvrde primaoca (npr. kopija dopisa sa datumom,
koji je upućen primaocu, sa zahtjevom za dostavljanje potvrde
o uspješno realizovanom ugovoru/ugovorima itd.). Naručilac
zadržava pravo provjere svih podataka dostavljenih s ciljem
zadovoljenja ovog zahtjeva.
c) Za svakog predloženog konsultanta dostaviti:
- Izjava ovlaštenog lica ponuđača da će obezbijedti
angažman minimalno 2 (dva) BPM certificirana
konsultanta sa certitifikatom za implementaciju BPM
platforme i minimalnim radnim iskustvom od 1 (jedne)
godine na poslovima implementacije BPM platforme, koji
će neposredno vršiti predmetne usluge;
- Biografiju za minimalno 2 (dva) certificirana konsultanta;
- Ovjerenu kopiju certifikata za implementaciju BPM
platforme izdatu od strane ovlaštenog certifikacijskog
centra za konkretnu BPM platformu;
- Dokument kojim se potvrđuje da konsultant ima traženo
radno iskustvo.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,57 Eur
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 3.tačka 6.Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponunačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponunači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Ponunači izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za
otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d
Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629(
IBAN CODE: BA391 6 010 200000136 52 u korist JP EP BiH
"otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj _____
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our...)
Ponunači unutar Bosne i Hercegovine putem Sparkasse bank d.d.
Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH -
otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ____
(A-6395-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: