Nabavka čeličnih limova i čeličnih traka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

"KOSMOS" A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 964-1-1-1-9/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "Kosmos" a.d. Banja Luka
Kontakt osoba: Nataša Peulić
Adresa: Cetinjska 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401578080006
Telefon: 051211538
Faks: 051213485
Elektronska po{ta: office@kosmos.ba
Internet adresa:www.kosmos.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka čeličnih limova i čeličnih traka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka čeličnih limova i čeličnih traka
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje odloženo 15 dana po isporuci robe
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: "Kosmos" a.d. Cetinjska 1 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
račun NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, broj
562-099-00001491-95
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Gina Kukić
Adresa: Cetinjska 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051211709
Faks: 051211709
Elektronska po{ta: nabavka.kosmos@blic.net
Internet adresa:www.kosmos.ba
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Čelični lim i čelične trake debljine 0,8 mm
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
126.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
"Kosmos" a.d. Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Čelični lim i čelične trake debljine 1 mm
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
"Kosmos" a.d. Banja Luka
(A-5302-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: