Nabavka ćelija srednjeg napona i opreme pomoćnog napajanja: stacionarna aku baterija, ormar ispravljač, invertor, ormar razvoda pomoćnog napajanja...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 21-1-1-11-541/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Nataša Nogolica
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ćelija srednjeg napona i opreme pomoćnog napajanja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka 24 kV ćelija: transformatorskih, odvodnih, mjernih, ćelija
za podužno rastavljanje, ćelija za priključak kućnog transformatora
i transformatorskog boksa sa kućnim transformatorom. Nabavka
opreme pomoćnog napajanja: stacionarna aku baterija, ormara
ispravljača i invertora i ormara razvoda pomoćnog napajanja.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 23,40
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursać 7a, Banja Luka, u Sali za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično, radnim
danom u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, na protokolu u sjedištu
Naručioca, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista može dostaviti poštom, nakon pisanog
zahtjeva i dostave dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev se može
dostaviti na fax +387 (0)51 246-550.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
unutar BiH vrši se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka na račun
broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe: Kupovina
tenderske dokumentacije broj: T-01-04/14.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
izvan BiH vrši se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka, snjift
BLBABA22, korespodentna banka BKAUATNJNJ (Bank Austria
CA Vienna), IBAN: BA395517904801164548, sa naznakom: Za
"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
T-01-04/14.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Nataša Nogolica
Adresa: Vilsonovo šetalište bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 003728125
Faks: 033728109
Elektronska po{ta:n.nogolica@opsa.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ćelija srednjeg napona
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka 24kV ćelija: transformatorskih, odvodnih, mjernih, ćelija
za podužno rastavljanje, ćelija za priključak kućnog
transformatora, transformatorskog boksa sa kućnim
transformatorom.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
130 ćelija + rezervni dijelovi i softver za podešavanje.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.346.650,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Garantni period, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
OP Banja Luka - Centralno skladište OP Banja Luka, Ramići bb,
Banja Luka;OP Mostar - Centralno skladište OP Mostar, Raštani,
Mostar;OP Sarajevo - Centralno skladište OP Sarajevo, Reljevo,
Sarajevo;OP Tuzla - Centralno skladište OP Tuzla, Ljubače bb,
Tuzla;
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme pomoćnog napajanja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme pomoćnog napajanja: stacionarna aku baterija,
ormar invertora i ispravljača, ormar razvoda pomoćnog napajanja,
AC/DC pretvarač (ispravljač - punjač) 220 V DC i DC/AC
pretvarač (invertor) 110 V DC / 220 V AC.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 aku baterija, 15 ormara ispravljača i invertora, 7 ormara razvoda
pomoćnog napona, 6 AC/DC pretvarača i 1 DC/AC pretvarač
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
973.530,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Garantni period, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
OP Banja Luka - Centralno skladište OP Banja Luka, Ramići bb,
Banja Luka; OP Mostar - Centralno skladište OP Mostar, Raštani,
Mostar;OP Sarajevo - Centralno skladište OP Sarajevo, Reljevo,
Sarajevo; OP Tuzla - Centralno skladište OP Tuzla, Ljubače bb,
Tuzla;
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka
Contact person: Nataša Nogolica
Address: Marije Bursać 7A
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Identification number: 4402369530009
Telephone: 051246500
Fax: 051246550
E-mail:admin@elprenosbih.ba
Internet address: www.elprenosbih.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Supply of the 24 kV metal - clad switchgear cubicle and Supply of
the AC/DC Power Auxiliary Supply equipment
II.1.b. Description of the object of the contract
Supply of the 24 kV metal - clad switchgear cubicle, air insulated
with withdrawable vacuum circuit breaker.
Supply of the AC/DC Power Auxiliary Supply equipment (Batter-
ies, Rectifier-charger, Inverter, AC/DC Distribution cubicle).
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
130 pcs - snjitchgear cubicle, 12 pcs - Batteries, 7 pcs - AC/DC Dis-
tribution cubicle, 6 pcs - Rectifier-charger, 1 pc - Inverter and 15 pcs
- cubicle with rectifier and inverter
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 15.5.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
23,40 KM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 22.5.2014.
Time: 11:00
Address and place: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d.
Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a,78000 Banja Luka
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documentation can be obtained at the premises of the
"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" - protocol, Marije Bursac 7a,
Banja Luka, with proof of payment in the nonreturnable amount of
23,40 BAM (or 12,00 EUR) each working day from 8,00 to 15,00
hrs, with written reguest for exception of tender documentation.
Payment fee for tender documentation is 23,40 BAM (or 12,00
EUR).
Payment instructions:
Payments inside Bosnia and Herzegovina:
ACCEPTEE: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, Unicredit Bank a.d. Banja Luka, account no:
551001-0003-4008-49 Payment purpose: Payment for tender docu-
mentation T-01-04/14. Payments outside Bosnia and Herzegovina:
Receiving Bank SNJIFT: BLBABA22, Name: UniCredit bank a.d.
Banja Luka Correspodent bank
SNJIFT: BKAUATNJNJ, Name: Bank Austria CA Vienna, Benefi-
ciary IBAN: BA395517904801164548 "Elektroprenos -
Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Marije Bursac 7A, Bosnia
and Herzegovina Payment purpose: Payment for tender documen-
tation T-01-04/14.
(E-5255-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: