Nabavka čelika u šipci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "RAD" DOO SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 117-7-1-4-195/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD"doo
Sarajevo
Kontakt osoba: KUKAVICA HARIS
Adresa: PAROMLINSKA 57
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200316890001
Telefon: 033658038
Faks: 033654480
Elektronska pošta: jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa:www.rad.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka čelika u šipci
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Čelik u šipci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Paromlinska 57, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može biti poslana poštom uz pismeni
zahtjev
(D-6064-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: