Nabavka cjevovodne armature: zasuni, nepovratni ventili i ventili

Datum objave: 22.09.2016. 11:48 / Izvor: Akta.ba, 21.09.2016.

Broj: 7818-16

Banja Luka, 21.09.2016.

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CJEVOVODNA ARMATURA

 

I Predmet

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka u ime, za račun i za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za isporuku cjevovodne armature:

1. ZASUN 3" 300 Ibs RFC A216 WCB API 600    kom.5

2. ZASUN 4" 150 Ibs RFC A216 WCB API 600    kom.5

3. ZASUN 6" 150 Ibs RFC A216 WCB API 600    kom.2

4. NEPOVRATNI VENTIL (swing type) 6" 150 Ibs RFC A216 WCB API 600    kom.5

5. ZASUN 2" 150 Ibs RFC ASTM A351 Gr. CF8M API 600    kom.3

6. VENTIL 2" 300 Ibs RFC A216 WCB API 602    kom.3

7. VENTIL 4" 150 Ibs RFC A216 WCB API 602    kom.3

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac);

2. Nacrt ugovora

3. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu;

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Tendera, i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 30.09.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1)  Komercijalna ponuda

2) Kvalifikacioni uslovi

1) - Komercijalni dio ponude-uslovi koji se traže:

1. Cijena: Cijenu iskazati u €/JM, pojedinačno za svaku poziciju

2. Ukupna vrijednost ponude izražena u valuti

3. Način plaćanja: doznakom (ino-dobavljači);

4.Uslovi plaćanja:

a. Varijanta - Odloženo, u roku od 60 radnih dana po isporuci-preferiramo,

5. Rok isporuke: najkraći mogući prema dispoziciji kupca;

6. Uslovi isporuke: "DAP" Rafinerija nafte Brod a.d.

7. Garancija: Potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proističu. Navesti rok trajanja garancije.

8. Certifikat o kvalitetu: Uz isporučenu robu dostaviti certifikat o kvalitetu u skladu sa standardom EN 10204/3.1 kao garant kvalitete proizvoda

9. Cjevovodna armatura mora imati Certifikat kvaliteta materijala po obrazcu, usaglašenom sa Naručiocem, u kojem moraju biti navedeni podaci:

- broj Ijevanja,

- hemijski sastav,

- mehaničke osobine,

- režim termoobrade,

-  rezultat kontrole kvaliteta metodama koje ne narušavaju kvalitet Sertifikat usklađenja sa normativnim dokumentima nedavnih publikacija,

- ASME 16.5,

- ASME 16.9,

- ASME B.36.10,

- ASTM A106

-  API 600, 602

- Certifikat u skladu sa PED 97/23/EC

10. Navesti zemlju porijekla: (EU i zemlje van EU); Potrebno obezbijediiti EUR1 obrazac za robu EU porijekla;

11. Validnost ponude: Najmanje 90 dana

2) - Kvalifikacioni uslovi:

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

2. Rješenje o registraciji pravnog subjekta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci)

3. Referenc lista za 2015. godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje 3 vaša kupca;

4. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu Rafinerije nafte Brod AD ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija navedena u ovom Javnom pozivu

5. Pisana izjava da se protiv ponuđača ili odgovornog lica ponuđača ne vodi stečajni ili krivični postupak (na memorandumu ponuđača)

6. Ispunjen i ovjeren obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu

7. Pisana izjava ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora , koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije. V Uoutstvo ponuđaču

1) Ponuda treba da glasi na Rafineriju nafte Brod. Adresa dostave ponude je Optima Grupa Banja Luka.

2) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

3) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do: 23.09.2016. godine do 16,00 časova, na e-mail adresu: kusliics@optimaqrupa.net

 

VII Podnošenje tenderskih ponuda

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu ponudu i kvalifikacione uslove i onda i jednu i drugu zapakovati u treću kovertu. Na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 30.09.2016. godine, do 16.00h, na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII37A 78000 Banja Luka

Republika Srpska/Bosna i Hercegovina n/r PRIJEMNA KANCELARIJA sa naznakom: Sp.517T/15, „PONUDA ZA ISPORUKU CJEVOVODNE ARMATURE" - NE OTVARATI -broj javnog poziva 7818-16

Ponude dostavljene van navedenog roka (uključujući i ponude koje su poslane poštom na zadnji važeći dan tendera) smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII   Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača, obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „Optima Grupa" d.o.o. O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX Ostali uslovi

„Optima Grupa" d.o.o. zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

X  Kontakt za dodatne informacije:

Kontakt osobe za tehnička pitanja: Miljević Milenko

Načelnik odjela mašinske preventive i kontrole

MilievicMilenko@rafinerija.com

 

Slavko Šukurma

Specijalist za posude, reaktore, izmjenjivače i kolone i sigurnosne ventile

SukurmaSlavko@rafinerija.com

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Sunčica Kušljić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 51 242 873 Mob. +387 (0)65 920 797

E-mail: kusljics@optimagrupa.net

 

Branka Jaćimović

Načelnik uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: