Nabavka damper guma 36.00-R51

Datum objave: 23.09.2016. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

565-1-1-874-3-319/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mirela Zejnilović
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

DAMPER GUME 36.00-R51

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34352000-9 Gume za visoka opterećenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU "Banovići" dd Banovići

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana duže od isteka garancija datih u ugovoru

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 3,00 %
2 Cijena 97,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.11.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.11.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 035 870 356. Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju može se
izvršiti na račun broj: 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za
ino ponuđače: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovići,Account
No: 501012000-22678, IBAN:BA391611250000210002


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Mirela Zejnilović
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-356
Faks (035) 870-356
Elektronska pošta javne.nabavke@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Coal mines Banovići
UIN 4209329530001
Contact person Mirela Zejnilović
Address Armije Bosne i Hercegovine 52
Postal code 75290 Banovići (bhp sa)
Municipality/City Banovići
Telephone (035) 870-600
Fax number (035) 875-166
Email address direktor@rmub.ba
Website address www.rmub.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

tipper tires 36.00-R51

II 1.b. Description of the object of the contract


tipper tires 36.00-R51

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 34352000-9 Heavy-duty tyres

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

8.11.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

15,34 EUR

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 8.11.2016. 10:00:00
Address and place Armije BiH 52, Banovići


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirela Zejnilović
Address Armije Bosne i Hercegovine 52
Postal code 75290 Banovići (bhp sa)
Municipality/City Banovići
Telephone (035) 870-356
Fax (035) 870-356
Email address javne.nabavke@rmub.ba
Website

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
565-1-1-874-3-319/16
PODIJELI: