Nabavka dezinfekcionih sredstava

Datum objave: 04.08.2016. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-1-1-20-3-32/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba Irma Terzić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-287
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.hadziabdic@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

16

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.8.2016. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 294, Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je besplatna i preuzima se samo sa stranice Agencije (E-portala)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-ANTISEPTIČKO I DEZINF.SREDSTVO ZA RANE,SLUZNICE I PREDOPERATIVNA PRPREMA
KOŽE BOLESNIKA-SVOJSTVO LIJEKA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-Dezinfekcija i antisepsa ruku i kože-svojstvo lijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB "DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARSALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-Dezinfekcija ( antisepsa )sluznice i rana -svojstvo lijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-Alkoholni antiseptik za dezinfekciju kože

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva-dezinficijens za radne površine, podove i nečisto rublje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ2MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-Dezinfekcija i ćišćenje površina bez formaldehida

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva- sapun i dezinficijens za antiseptičko pranje ruku i kože

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARSALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva -Dezinfekcija i ciscenje osjetljivih hirurških instrumenata,krutih i fleksibilnih endoskopa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ2MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva-HLORNI DEZINFICIJENS ZA OPŠTU SANITACIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-DEZINFEKCIJA SLUZNICA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 12- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-DEZINFEKCIJA I ČIŠĆENJE ENDOSKOPA I INSTRUMENATA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 13- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva-TEKUĆI DEZINFICIJENS ZA HIRURŠKO PRANJE RUKU SA PRODUŽENIM DJELOVANJEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva-

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 15- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstava-BRZODJELUJUĆI DEZINFICIJENS ZA POVRŠINE BEZ ALDEHIDA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ2MOSTAR, MARŠALA TITA 294ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 16- Nabavka dezinfekcionih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dezinfekcionih sredstva-DEZINFICIJENS VISOKOG STUPNJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAR,MARŠALA TITA 294

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
40-1-1-20-3-32/16
PODIJELI: