Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom, usluge održavanja ostalih motornih vozila, RC TUZLA, vozila van garantnog roka

Datum objave: 13.09.2016. 09:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-1-133-3-126/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vršenje usluga održavanja ostalih motornih vozila, RC TUZLA, vozila van
garantnog roka.


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vršenje usluga održavanja ostalih motornih vozila, RC TUZLA, vozila van
garantnog roka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garancija za izvršene usluge 10,00 %
2 Operativni troškovi 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

5,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto UIO BIH SREDIŠNJI URED, Banja Lazarevića bb,78000 Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dobavljači mogu preuzeti TD na osnovu pismenog zahtjeva kojeg dostavljaju UIO putem pošte ili faksa naznačenih u ovom
obavještenju.
Preuzimanje TD se može izvršiti lično na adresi Ugovornog orana, putem pošte, faksa ili e maila.
Zainteresirani dobavljači moraju u svom zahtjevu navesti jedan od gore navedenih načina na kojem žele da im se dostavi
dokumentacija, te u zahtjevu navesti minimalno neophodne informacije- podatke za razmjenu informacija (korspodneciju),
npr. naziv ponuđača, adresu ponuđača koji dostavlja ponudu, ime i prezime kontakt osobe i jedan od gore navedenih načina
korespodencije.
Za otkup TD uplaćuje se nepovratni novčani iznos od 5,00 KM,
TD se može preuzeti svakim radnim danom od 8,00-14,00 h, a najkasnije do 03.10.2016.godine.
Uplatu naknade za otkup TD vršiti u skladu sa Naredbom o uplatnim računima za administrativne takse "Službeni glasnik
BiH" broj 19/14, kako slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti “0”
Vrsta prihoda - 722578
Opština treba sadrži šifru opštine prebivališta sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija - 1601001
Poziv na broj “0”
Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni račun,
Broj računa:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffaisen Banka.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
743-1-1-133-3-126/16

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba. Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima. Dokumentacija koja je priložena na Akta.ba može se koristiti samo za uvid u zahtjeve tendera."

TD_Tuzla.pdf
PODIJELI: