Nabavka dijelova za osposobljavanje mjenjača dampera 769D-01

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-967/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 83/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka dijelova za osposobljavanje mjenjača dampera 769D-01.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljna specifikacija sadržana je u tenderskom dokumentu
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69.265,15
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 60 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je
ponuđač registrovan.
Ovim Rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
30.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD.
Gacko
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u
opravdanim slučajevima definisanim u članu 12. ZJN BiH, a da
pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Plaćanje izvan B i H se vrši preko Unikredit banke, AD
Banja Luka, po instrukcijikoja se može dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Plaćanje unutar B i H vrši se plaćanjem na blagajni
preduzeća ili putem Unikredit banke AD Banja Luka na račun
br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa:www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milijana Stajić, Zelenović Milorad,
Drašković Dragan
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472906
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa:www.ritegacko-rs.ba
(A-9075-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: