Nabavka dijelova za pumpe

Datum objave: 30.08.2016. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 29.08.2016.

Broj: 7157-16

Banja Luka, 26.08.2016.godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIJELOVA ZA PUMPE

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. za potrebe "Rafinerije ulja Modriča" a.d. raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dijelova za pumpe, a prema tehničkom zadatku koji se nalazi u prilogu.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak,

3. Obrazac - podaci o ponuđaču,

4. Nacrt ugovora.

 

II Predmet ponude: Nabavka dijelova za pumpe prema tehničkom zadatku koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 31.08.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- jedinična cijena robe u KM ili €/JM,

- ukupna vrijednost ponude,

- rok isporuke: najkraći mogući od dana narudžbe ili zaključenja ugovora,

- paritet isporuke - DAP Modriča,

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjedenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. Rafinerija ulja Modriča ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.),

- garancija: potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proističu. Navesti rok trajanja garancije,

- ukoliko ponuđač robu koju nudi ne proizvodi sam, treba priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača i da može isporučiti robu ili da radi za račun proizvođača,

- navesti zemlju porijekla, EU ili zemlje van EU. Za ino-dobavljače - potrebno je dostaviti izjavu da će se obezbjedititi EUR1 obrazac za robu EU porijekla ili dokaz o preferencijalnom porijeklu robe, odnosno dokaz o porijeklu robe koja se nudi.

- rok važenja ponude (ne kraći od 60 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda).

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- rješenje o registraciji firme, (ovjerena fotokopija ne starija od šest (6) mjeseci),

- referenc lista za 2014/2015 godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje 3 kupca, pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

- pisana izjava ponuđača da će isporučiti originalnu robu i da će uz isporuku robe dostaviti original proizvođačke certifikate ili ateste (original),

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

V Uputstvo Ponuđaču

Ponuda treba da glasi na Rafineriju ulja Modriča.

- Mjesto isporuke robe - Rafinerija ulja Modriča, Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča.

- Sa izabranim isporučiocem "Rafinerija ulja Modriča" a.d. će potpisati ugovor.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 31.08.2016. godine uključujući i 31.08.2016. godine do 15,00 časova, na e-mail adresu: irena@modricaoil.com

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu: tenderi.nabavke@QptimaqrMPa.net

Krajni rok za dostavljanje ponuda je 05.09.2016. godine do 16,00 časova

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja u Rafineriji ulja Modrica:

Siniša Spasić, Sektor održavanje

tel. +387 53 822 300, mob. +387 66 045 562, e-mail: spasic@modricaoil.com

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Irena Žarić, Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. +387 53 822 205, mob. +387 65 930 331, e-mail: irena@modricaoil.com

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: