Nabavka dijelova za radno kolo turbine Toshiba

Datum objave: 25.10.2016. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1171-1-1-499-3-70/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Ružica Šimšić
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 620-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dijelovi za radno kolo turbine Toshiba

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radno kolo Kaplan turbine (proizvođač Toshiba), na Hidroelektrani Višegrad se sastoji od složenog polužnog mehanizma
koji u zavisnosti od otvorenosti lopatica sprovodnog aparata vrši pomjeranje lopatica radnog kola radi zauzimanja njihove
najoptimalnije pozicije. Dijelovi za radno kolo Kaplan turbine obuhvataju sve vodeće čaure i brtve na lopaticama radnog
kola koji bi bili potrebni za remont


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42113200-6 Dijelovi hidrauličnih turbina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

830000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

CIP luka Koper, Slovenija

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora i uplate avansa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46 ZJN BIH, detaljno navedeno u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.12.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.12.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.12.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad – sala za
sastanke


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Hydroelectric Plants on Drina
UIN 4400497620000
Contact person Ružica Šimšić
Address kompleks Andrićgrad
Postal code 73240 Višegrad (sp bl)
Municipality/City Višegrad
Telephone (058) 635-201
Fax number (058) 620-202
Email address hevgd@teol.net
Website address www.henadrini.com

I 2. Address for obtaining tender documents

As in I 1.

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Parts for Toshiba turbine runner

II 1.b. Description of the object of the contract


Parts for Kaplan turbine rotor on Powerplant Visegrad consists of a complex lever mechanism which, depending on the
openness of blades of the machine does moving blades of the runner in order to take their optimal position. Parts for the
Kaplan turbine runner include all the leading bushings and seals on the blades of the runner that would be required for the
repair

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 42113200-6 Parts of hydraulic turbines

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1 contract

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

9.12.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.12.2016. 11:30:00
Address and place ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, Compleks Andrićgrad.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1171-1-1-499-3-70/16
PODIJELI: