Nabavka elektroopreme: sijalice, utičnice, utikači, PVC kablovski kanali

Izvor: eKapija.ba, 21.05.2014.

Naš znak: 07-4395/14

Datum: 21.05.2014. godine

 

Predmet: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ELEKTROOPREME

Poštovani          

 

Pozivamo Vas da dostavite ponude radi izbora najpovoljnijeg Ponuđača za isporuku ELEKTROOPREME a prema planu potreba Rafinerije ulja Modriča a.d.

 

1. Predmet Ponude

1.1. Inkadescentna sijalica, 100W, E27 .............................................................................500 kom

1.2. Fluorescentna sijalica 18W........................................................................................200 kom

1.3. Fluorescentna sijalica 36W..........................................................................................50 kom

1.4. Starter S2 za fluo sijalicu...........................................................................................200 kom

1.5. Starter S10 za fluo sijalicu...........................................................................................50 kom

1.6. Keramičko grlo E27 ....................................................................................................20 kom

1.7. OG jednopolni prekidač...............................................................................................10 kom

1.8. Monofazna OG utičnica...............................................................................................10 kom

1.9. Trofazna OG utičnica..................................................................................................10 kom

1.10. Monofazni utikač (gumirani)....................................................................................20 kom

1.11. Industrijski utikač (petopolni), 16A ...........................................................................5 kom

1.12. Industrijski utikač (petopolni), 32A ............................................................................5 kom

1.13. Industrijska utičnica (petopolna), 16A ......................................................................5 kom

1.14. Industrijska utičnica (petopolna), 32A ......................................................................5 kom

1.15. Instalaciona montažna šina............................................................................................5 m

1.16. RST češalj, HAGER...........................................................................................................5m

1.17. Bimetalni rele 10-16 A..................................................................................................5 kom

1.18. Bimetalni rele 16-25 A...................................................................................................4 kom

1.19. Bimetalni rele 32-40 A....................................................................................................3 kom

1.20. PVC kablovski kanal 100x50 mm...................................................................................20 m

1.21. PVC kablovski kanal 40x40 mm....................................................................................20 m

1.22. PVC kablovski kanal 40x25 mm.....................................................................................40 m

1.23. PVC kablovski kanal 25x16 mm.....................................................................................40 m

 

2. Priprema Ponude

2.1. Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

 

2.1.1. Uvjerenje o registraciji PDV obveznika;

2.1.2. Puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa;

2.1.3. Cijena ponuđene robe;

2.1.4. Paritet isporuke;

2.1.5. Rok isporuke;

2.1.6. Način plaćanja;

2.1.7. Važnost ponude;

2.1.8. REFERENC LISTA.

 

Cijene iskazati bez PDV-a.

 

3. Dostava Ponude

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

„RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d.

Vojvode Stepe Stepanovića 49

74480 Modrica

 

Sa naznakom "Ponuda za ELEKTROOPREMA- ne otvarati

 

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28.05.2014. godine do 14,00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju Nabave - kontakt osoba Branimir Vujić,

Tel/fax +387 53 810 962

e-mail: branimir@modricaoil.com

 

ili

 

Stojan Stojanović, dipl. ing. el.

Rukovodilac Elektroodržavanja

Tel. 4-387 (0) 53 822 303

Mob. +387 (0) 65 458 191

e-mail: sisko@modricaoil.com

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: