Nabavka energetskih transformatora

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-169/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno društvo Eldis
Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Jedna ( 1 ) godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 285.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Energetski transformatori 10(20)/0,4 kV
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka energetskih transformatora 10(20)/0,4 kV, za proizvodne
potrebe Ugovornog organa
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
285.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladište Ugovornog organa; Blažujski drum bb, 71210
Ilidža-Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža-Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponuđač je obavezan
dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjacŽelektroprivre-
da.ba ili na faks broj 033 779 622, sa dokazom o izvršenoj uplati
nepovratne naknade troškova za tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se dostavlja putem pošte na adresu
naznačenu na zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili
se preuzima lično u prostorijama Ugovornog organa, svakim
radnim danom od 09-14 h, uz predočenje zahtjeva i dokaza za otkup
tenderske dokumentacije. Uplata otkupa tenderske dokumentacije
sa dostavljenim zahtjevom je uslov učešća na tenderu. Novčana
naknada za tendersku dokumentaciju sa naznakom "Tender broj
430-04-OTP/14" iznosi 30,00 KM i uplaćuje se na račun broj
1994970099866658, ili za inostrane ponuđače iznos od 15,34
EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE BA39 16110000 0117
1139 (sa klauzulom sve troškove snosi nalogodavac; OUR...). Za
troškove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će
ponuđaču ispostaviti fakturu. Sve dodatne informacije se mogu
dobiti na pismeni upit dostavljen do 20.05.2014. godine do 12:00
sati na faks broj 033 779 622.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(A-6542-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: