Nabavka energetskih visokonaponskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 258-1-1-11-1417/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Amela Karić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
2000009386 Nabavka energetskih visokonaponskih kablova za
potrebe elektrodistributivnih podružnica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka energetskih visokonaponskih kablova za potrebe
elektrodistributivnih podružnica
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ukoliko ponuđač nudi robu, koja je predmet tendera, a koju nije
sam proizveo, obavezan je da obezbijedi odgovarajući dokument
kojim to potvrđuje.
Ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji ugovora iz
oblasti koja je predmet nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine (u
2011., 2012. i 2013.), čija ukupna vrijednost ugovora je minimalno
200.000,00 KM. Ponuđač mora navesti realizirane ugovore i
njihove novčane vrijednosti, kao i ugovore čija je realizacija u toku.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: JPEPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, II sprat,
sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. ( Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Karić,
broj telefona 033 751-782.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-780, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol.
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
2000009386 - Nabavka energetskih visokonaponskih kablova za
potrebe elektrodistributivnih podružnica, IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000009386 -
Nabavka energetskih visokonaponskih kablova za potrebe
elektrodistributivnih podružnica.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Amela Karić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751782
Faks: 033751780
Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Contact person: Amela Karić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200225150005
Telephone: 033751000
Fax: 033751759
Internet address: www.elektroprivreda.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
2000009386 - Procurement of energy high-voltage cables for re-
quirements of energy distribution branches
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of energy high-voltage cables for requirements of en-
ergy distribution branches
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per tender documentation.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 3.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 KM or 25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 10.6.2014.
Time: 9:00
Address and place: JPEPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sarajevo, II floor, room 145
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Date: 10.06.2014.
Time: 10,00
Address and place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Room 145 Bid-
ders outside Bosnia and Herzegovina will pay for tender of Tender
documentation through Vakufska banka d.d. Sarajevo BIC/SNJIFT
VAKUBA22, account No: 1601060000004629 in favor of com-
pany JP EP BiH -(render of Tender documentation No:
2000009386. By paying you are reljuired to state clause "All costs
bears Orderer".
Bidders in Bosnia and Herzegovina to pay through bank Sparkasse
Bank d.d. to account No: 1990490176075902 in favor of JP EP
BiH- tender documentations render, tender documentations No:
2000009386
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Amela Karić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Telephone: 033751782
Fax: 033751780
E-mail:a.karic@elektroprivreda.ba
Internet address: www.elektroprivreda.ba
(E-6478-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: