Nabavka fiskalnih štampača

Datum objave: 31.08.2016. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

Broj nabavke: 07-11308/16

Predmet nabavke: Nabavka fiskalnih štampača

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

-  Imtec d.o.o. Sarajevo;

-  R&S d.o.o. Sarajevo;

-  ITD d.o.o. Sarajevo;

 

I. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Kenan Cepić, tel: +387 33 256-174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba  ili

Merima Bajrić, tel: +387 33 256-173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku fiskalnih štampača, broj: 07-11308/16 CK - NE OTVARAJ.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 16.09.2016.godine do 13h.

Ponude se otvaraju dana 16.09.2016, u 13:30h sati, u prostorijama BH Telecoma sala S3, III sprat, ul. Franca Lehara 7. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.    Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.  Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Franca Lehara 7 Sarajevo - Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 07-11308/16 CK sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +387 33 256 171 ili e-mail kontakt osobe iz tačke I, i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Tenderska dokumentacija se ne naplačuje.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: