Nabavka glavnog ventilatorskog postrojenja sa pripadajućom opremom za revir Begići-Bištrani

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-467/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Sanela Mulić
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
ZD R-IO-02-5-91/2/14 - Nabavka glavnog ventilatorskog
postrojenje sa pripadajućom opremom za revir "Begići-Bištrani" za
potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj"
d.o.o. - Kakanj
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
344.400,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD RMU Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok za isporuku je 150 (stotinupedeset) dana od obostranog
potpisa Ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtjeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Ponuđač mora imati uspješno iskustvu u realizaciji najmanje
jednog Ugovora čiji su karakter i kompleksnost istovjetni (
isporuka opreme za ventilatorsko postrojenje ili ventilatora za
metanski režim rada) ) ili slični (isporuka elektro opreme u
metanskom režimu rada) onima koji se odnose na predloženi
Ugovor u prethodne 3 (tri) godine ( 2011., 2012. i 2013.), a čija
ukupna vrijednost ugovora je minimalno 200.000,00 KM.
b) Za ključnu robu koju nije proizveo, ponuđač je obavezan
dostaviti:
- pismo autorizacije prema priloženim obrascima izdato od
strane proizvođača ili
- ukoliko je ponuđač ovlašteni distributer-zastupnik,
obavezan je dostaviti odgovarajuće dokumente (ugovor)
kojima dokazuje status ovlaštenog distributera-zastupnika
ili
- pismo autorizacije izdato od strane ovlaštenog
distributera-zastupnika, prema priloženom obrascu uz koji
obavezan prilaže dokument (ugovor) kojim izdavalac
autorizacije dokazuje status ovlaštenog
distributera-zastupnika.
U pismima autorizacije treba da bude jasno precizirano slijedeće:
- robe na koje se autorizacija odnosi,
- broj tendera po kojem se roba nudi,
- krajnji korisnik ( ZD RMU "Kakanj", Kakanj) i
- obim autorizacije koji treba da obuhvati nuđenje, isporuku
robe i sve prateće usluge vezane za robe definisane
tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim
danom u postorijama JP EP BiH d.d.- Sarajevo, Soba 305/IV u
periodu od 09.00-11.30 sati i od 12.30-15.00 sati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
ZD R-IO-02-5-91/2/14 - Nabavka glavnog ventilatorskog
postrojenje sa pripadajućom opremom za revir "Begići-Bištrani" za
potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj"
d.o.o. - Kakanj
IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD
R-IO-02-5-91/2/14 - Nabavka glavnog ventilatorskog postrojenje
sa pripadajućom opremom za revir "Begići-Bištrani" za potrebe JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. -
Kakanj
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sanela Mulić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751983
Faks: 033751780
Elektronska po{ta: sa.imamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-7439-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: