Nabavka goriva i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

KOMISIJA ZA KONCESIJE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1059-7-1-4-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Ekrem Durmo
Adresa: Zagrebačka 41b
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200986350008
Telefon: 033721740
Faks: 033810564
Elektronska po{ta: kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 8:16
Adresa i mjesto: Zagrebačka 41b
71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Za sve dodatne informacije i materijal po ovom obavještenju mogu
se preuzeti na pomenutoj adresi od 8 do 16 sati
(D-7441-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: