Nabavka građevinskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 220-1-1-1-151/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno Preduzeće
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Nebojša Rikalo
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279801
Faks: 059260678
Internet adresa:www.elektrohercegovina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1.godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ "Elektro-
Bileća" Bileća i Poslovnica Berkovići
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Teritorija Bileće i Berkovića
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 4.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada preduzeća
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na račun
562008000228732, svrha pulate uplata za tendersku dokumntaciju,
takođe potrebno je dostaviti i ID broj ponuđača.
Ukoliko se podnese ponude bez priloženog dokaza o plaćenoj
naknadi za tendersku dokumentaciju ista se neće otvarati ni
ocjenjivati.
Sve ponude koje prispiju nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda
(bilo poštom ili kurirom) biće vraćene ne otvorene i neće se
razmatrati.
Na koverti mora stajati upozorenje NE OTVARAJ OTVARA
KOMISIJA ZA NABAVKE PONUDA ZA NABAVKU
08-03/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nebojša Rikalo
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
Telefon: 059279829
Faks: 059279841
Elektronska po{ta: nrikalo@ers.ba
Internet adresa:www.elektrohercegovina.com
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Nebojša Rikalo
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
Telefon: 059279829
Faks: 059279841
Elektronska po{ta: nrikalo@ers.ba
Internet adresa:www.elektrohercegovina.com
(A-8806-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: