Nabavka guma 33.00-51

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD
BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 510-1-1-11-514/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA
"BANOVIĆI" DD BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska pošta: direktor@rmub.ba
Internet adresa:www.rmub.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
GUME 33.00-51
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.900.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU "Banovići" d.d. Banovići
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana duže od isteka garancije date za ugovor
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:97,00 %
2. uslovi i način plaćanja, učešće:3,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Armije BiH br. 52, Banovići, Direkcija Rudnika, sala broj
34
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 870 356. Uplata
novčane naknade za tendersku dokumentaciju se može izvršiti na
broj: 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla;
161020007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za INO
ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code
RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovići, Ac-
count No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
COAL MINES "BANOVIĆI"
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: COAL MINES "BANOVI]I"
Contact person: Mirela Zejnilović
Address: Armije Bosne i Hercegovine 52
Postal code: 75290
Municipality/City: Banovići
Identification number: 4209329530001
Telephone: 035870600
Fax: 035875166
E-mail:direktor@rmub.ba
Internet address: www.rmub.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Exploration and ex-
traction of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
33.00-51 tires
II.1.b. Description of the object of the contract
Purchase 33.00-51 tires
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in tender documents
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 23.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
30,00 KM (15,34 EUR)
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 23.6.2014.
Time: 10:00
Address and place: Armije BiH br. 52, Banovi}i
(E-7269-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: