Nabavka gumenih transportnih traka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1500/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Amela Karić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
2000008577-P Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe
Podružnice TErmoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnice
Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe Podružnice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnice Termoelektrana
"Tuzla" Tuzla
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentacijii.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
340.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u
posljednje 3 (tri) godine (2011., 2012. i 2013. god.), koji se odnosi
na predmetnu nabavku, a što podrazumijeva iskustvo u realizaciji
sljedećih ugovora:
- isporuka gumenih transportnih traka (minimalne vrijednosti
ugovora 100.000,00 KM bez PDV-a za period od posljednje 3
(tri) godine (2011., 2012. i 2013.god.))
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JPEPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, II sprat,
sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. ( Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Karić,
broj telefona 033 751-782.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-780, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
2000008577-P - Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnice
Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000008577-P -
Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe Podružnice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnice Termoelektrana
"Tuzla" Tuzla.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Amela Karić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751782
Faks: 033751780
Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-8828-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: