Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju

Datum objave: 29.08.2016. 11:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-552-3-154/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Marko Panić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-3826-14-1/16 radi nabavke hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u
Zavodu za patologiju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.9.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta Univerzitetskog kliničkog centra
Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno:naziv i adresa ugovornog
organa,naziv i adresa ponuđača,broj nabavke:01-3826-14-1/16, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu:Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se
do 19.09.2016.godine do 9 časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IMUNOHISTOHEMIJA - MONOKLONALNA/POLIKLONALNA ANTITJELA KOMPATIBILNA SA STEJNEROM BENCHMARK GX

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tehničkom specifikacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79572,61

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka Kupca, istovareno.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IMUNOHISTOHEMIJA - MONOKLONALNA/POLIKLONALNA ANTITJELA ZA RUČNI RAD

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tehničkom specifikacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5162,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka Kupca, istovareno.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HISTOHEMIJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tehničkom specifikacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4600,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka Kupca, istovareno.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-552-3-154/16
PODIJELI: