Nabavka hidrauličnog bagera sa čeonom kašikom minimalne veličine 6,5 m3

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. - ĐURĐEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 270-1-1-11-457/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Adnan Softić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com
Internet adresa:www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Hidraulični bager
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Hidraulični bager sa čeonom kašikom minimalne veličine 6,5 m3 (1
komad)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema uslovima u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuđač mora imati pravo za obavljanje profesionalne djelatnosti
i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) Ukupan promet u zadnje dvije godine (2012 i 2013. godina) ne
smije biti ispod 2.000.000,00 KM,
b) Ostvaren pozitivan poslovan rezultat za 2012. i 2013. godinu.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uspješno iskustvo kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje
jednog ugovora čiji je karakter i kompleksnost sličan onom koji se
odnosi na predloženi ugovor u prethodnih tri godine (2011., 2012. i
2013.)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00 %
2. Rok isporuke, učešće:10,00 %
3. Kvalitet (vremenska garancija), učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata TD se može izvršiti na jedan od sljedećih računa:
1321100309725659 - NLB banka,
3383002251048852 - UniCredit Banka
1549212002730768 - Intesa Sanpaolo Banka
JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. - ĐURĐEVIK
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP "Elektroprivreda BiH" d.d - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Contact person: Adnan Softić
Address: Đurđevik bb
Postal code: 75272
Municipality/City: Živinice
Identification number: 4209284170009
Telephone: 035774970
Fax: 035772667
E-mail:larisa0509@gmail.com
Internet address: www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Exploration and ex-
traction of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Hydrauilic Excavator
II.1.b. Description of the object of the contract
Hydrauilic Excavator with Front Shovel
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
One Piece
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 1.7.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
15 EUR-a
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 8.7.2014.
Time: 11:00
Address and place: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ZD
Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Payment for tender documentation can be made to account number:
NLB banka
SWIFT TBTUBA 22 in favor of ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik bank account number:
100873150
IBAN:BA39 1321 1100 8731 5086
(E-8176-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: