Nabavka higijenskog materijala: toaletni papir, kese za smeće, sredstva za održavanja higijene i ostalo

Datum objave: 06.09.2016. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

 

06.09.2016

 

Broj nabavke :295/16

Predmet nabavke: Nabavka higijenskog materijala

 

LOT 1 – Toaletni papir i kese za smeće

LOT 2 – sredstva za održavanja higijene

LOT 3 – ostalo

 

I.  Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Namik Merzić,tel: +387 33 256 176, e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba ili

Selma Alagić, tel: +387 33 256 161, e-mail adresa selma.alagic@bhtelecom.ba      

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

 

II.  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

 

“Ponuda za nabavku higijenskog materijala, broj 295/16

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 19.09.2016. godine do 13:00h

 

Ponude se otvaraju dana19.9.2016 u13:30h sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara 7, Sala S3. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.  Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.    Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Franca Lehara 7, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 295/16 sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 00387 33 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

 

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: