Nabavka hljeba, peciva, tjestenine, brašna, mlijeka, svježeg mesa, ribe, jaja i začina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I
TIJELA FBiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-65/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Safet Žgalj
Adresa: Marka Marulića 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa:www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazumaNabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda, mesa i
mesnih prerađevina, za budžetsku 2015. i budžetsku 2016. godinu,
po lot-ovima
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaNabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda, mesa i
mesnih prerađevina, za budžetsku 2015. i budžetsku 2016. godinu,
po lot-ovima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljenje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 25,00 KM po jednom LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Marulića 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokukumentacija se može preuzeti na naznačenoj adresi
uz dokaz uplate tenderske dokumentacije u iznosu od 25,00 KM po
jednom LOT-u.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na račun
broj: 102-050-00001066-98 kod Union Banke d.d. Sarajevo
Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije
Primalac: Budžet Federacije - Federalno ministarstvo
finansija/Federalno ministarstvo financija
Vrsta prihoda: 722621
Budžetska organizacija: 1202001
Općina Cenra: 077
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pekarski proizvodi - hljeb i peciva
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tjestenine i brašno
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mlijeko i mliječni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
75.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Masnoće biljnog i životinjskog porijekla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svježe meso, prerađevine od svježeg mesa i suhomesnati proizvodi
- teleće, jagnjeće, juneće
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
300.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pileće i pureće meso i prerađevine od pilećeg i purećeg mesa
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Morske i riječne ribe (smrznute i svježe) i prerađevine od riba
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazumaKokošija jaja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaPrema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Začini za kuharstvo i poslastičarstvo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije ((Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
(A-6635-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: