Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo

Datum objave: 20.04.2021. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2021.

Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B ZJN: “Pružanje hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo”

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 13-11-2670-3/21

Sarajevo, 13.04.2021.godine.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

(Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine)

 

I Podaci o ugovornom organu

Naziv ugovornog organa: Općina Novo Sarajevo Adresa: Sarajevo, Zmaja od Bosne 55

Identifikacijski broj: 4200558710008 Telefon: + 387 33 492-100 Faks: + 387 33 492-145 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba  Web stranica: www.novosarajevo.ba

 

II Predmet nabavke:

Javna nabavka usluga „Pružanje hotelsko-ugostiteljskih usluge za potrebe Općine Novo Sarajevo".

 

III Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

1 .Vršenje hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo, sukcesivno- po potrebi.

2. Ugostiteljske usluge obuhvataju služenje jela i pića i hotelskog smještaja u hotelsko-ugostiteljskim objektima ponuđača.

3.Rok izvršenja: 1 (jedan) dan po izdatoj narudžebenici,

4. Plaćanje će se izvršiti nakon ispostavljenog računa/predračuna, a u roku od 30 (trideset) dana, po prijemu uredno ispostavljene fakture.

 

IV Vrsta postupka nabavke:

Postupak nabavke na koju se prifnjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i ii skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa ll dio B Zakona o javnim nabavkama („SlužbeniglasnikBiH",broj: 66/16).

V Period za koji se zaključuje ugovor:

Usluge će se izvršavati sukčesivno po potrebi tokom 2021. godine.

 

VI Kontakt podaci:

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima, Zineta Durmo, Tel: +387 33 492 262, Fax: +387 33 492 381, e-mail: zinka.d@novosarajevo.ba.

 

VII Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama BiH:

Shodno članu 10. stav (2) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa П. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, Općina Novo Sarajevo će u periodu iskazane potrebe za ovom vrstom neprioritetne usluge izbor između prijavljenih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitetu i detaljnost prispjelih ponuda.

 

VIII         Uslovi i zahtjevi koje ponudači trebaju ispuniti:

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje usluga koje su predmet javne nabavke.Ponuđač mora imati važeći cjenovnik usluga, na osnovu kojeg će naručilac vršiti narudžbu usluga, te prema kojem će se fakturisati naručene usluge.

 

IX Priprema ponuda, način dostavljanja ponude i rok:

Ponudom se smatra ovjerena ponuda ponuđača koja sadrži Cjenovnik. 

Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude na isti način kao i osnovnu ponudu sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, takođe može u istom roku pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude, s tim da se navedena izjava dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda sa obaveznom neznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa sadržajem Poziva. Ponuđači podnose ponude na jedna od načina predviđen predhodnom tačkom VI-Kontakt podaci.

Ponuda se može dostaviti i na adresu Općine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71 000 Sarajevo, III sprat, u kancelariji 313 ovlaštene kontakt osobe.

 

X Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponudačima ako je to neophodno:

Po potrebi.

 

XI Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Za pojedinačne usluge plaćanje će se vršiti na osnovu narudžbenice-računa, u toku 2021. godine..

 

ХII Krajnji rok za dostavu ponuda(datum, mjesto ivrijeme):

31.12.2021.godineu 12°°sati, OpćinaNovo Sarajevo, Zmajaod Bosne 55,71000 Sarajevo.

 

XIII Web adresa stranica na kojoj se može preuzeti Poziv za dostavljanje ponuda

Ovaj Poziv je objavljen na internet stranici općine Novo Sarajevo - www.novosarajevo.ba.

S obzirom da Općina Novo Sarajevo ne raspolaže podacima o tome koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, za sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja Poziva za dostavljanje ponuda, će biti objavljenje na istoj stranici, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom sa danom objave.

Obavještenje o dodjeli Ugovora objavit će se u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona ojavnim nabavkama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hasan Tanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: