Nabavka HTZ opreme za potrebe Službe za pripremu i distribuciju hrane

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 274-7-1-4-436/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Jovana Kostić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-2394-1/14 od 04.03.2014.godine radi nabavke
HTZ opreme za potrebe Službe za pripremu i distribuciju hrane
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme za potrebe Službe za pripremu i distribuciju
hrane
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 4.6.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: Dvanaest Beba bb, protokol Kliničkog centra
Banja Luka
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se dobiti putem fax-a,poštom ili
preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14h u
prostorijama Službe za javne nabavke (Centralni medicinski blok).
(D-7962-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: