Nabavka HTZ opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

"KOSMOS" A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 964-7-1-4-12/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "Kosmos" a.d. Banja Luka
Kontakt osoba: Nataša Peulić
Adresa: Cetinjska 1
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401578080006
Telefon: 051211538
Faks: 051213485
Elektronska pošta: office@kosmos.ba
Internet adresa:www.kosmos.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: "Kosmos" a.d. Cetinjska br.1 Banja Luka
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kukić Gina
Adresa: Cetinjska 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051211709
Faks: 051211709
Elektronska po{ta: nabavka.kosmos@blic.net
Internet adresa:www.kosmos.ba
(D-6155-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: