Nabavka i isporuka municije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 56-7-1-4-165/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Jasminka Ademović
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590218
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka municije
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka municije
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
Mehmeda Spahe 7, 71000 Sarajevo, Protokol, soba broj 2
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Jasminka Ademović
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba
(D-8159-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: