Nabavka i ugradnja kombinovanih mjernih transformatora za 220 kV postrojenje u TE Tuzla

Datum objave: 06.09.2016. 12:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-346-3-292/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Edin Ridžal
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Isporuka i ugradnja kombinovanih mjernih transformatora za 220 kV postrojenje u TE „Tuzla“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Isporuka i ugradnja kombinovanih mjernih transformatora za 220 kV postrojenje u TE „Tuzla“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31173000-9 Mjerni transformator


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ima uspješno iskustvo u realizacijji najmanje jednog ugovora u periodu 2013-2015, koji se odnosi na predmetnu nabavku,
a što podrazumjeva iskustvo u realizacji slijedećih ugovora:
Isporuka i ugradnja mjernih transformatora, naponskog nivoa 110 kV ili više (vrijednosti minimalno 70.000 KM bez PDV).

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

15,34 EUR ili 30,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vilsonovo šetalište 15, sala 430

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tendera će se vršiti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 413.
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači sa sjedištem u BiH su dužni predočiti zahtijev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902
kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000015854PP. Za firme izvan BiH na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo
broj 1601060000004629, IBAN: BA391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije tender broj 2000015854PP. Kontakt osoba za preuzimanje poziva za učešće u otvorenom postupku je Edin
Ridžal, broj telefona 033-751-798
Kandidati koji nisu u mogućnosti lično preuzeti dokumentaciju, zahtjev za izuzimanjem tendera, sa navedenim imenom i
prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, kao i dokaz o uplati, mogu poslati faksom na broj 033 751
799
Adresa za dostavljanje dokumentacije: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba 6

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-346-3-292/16
PODIJELI: