Nabavka i ugradnja materijala za izgradnju rasvjete u naselju Kaćuni

Datum objave: 28.09.2016. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1176-7-1-34-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236210610004
Kontakt osoba Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-busovaca.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Busovača

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja materijala za izgradnju rasvjete u naselju Kaćuni, općina Busovača

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja materijala za izgradnju rasvjete u naselju Kaćuni, općina Busovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34188,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naseljeno mjesto Kaćuni, općina Busovača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.10.2016. 09:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Općina Busovača, Ul. 16. august/kolovoz, 72260 Busovača, I sprat (sala
Općinskog vijeća Busovača)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Na TD se ne plaća naknada. TD će biti objavljena na web stranici Općine Busovača: www.opcina-busovaca.com. Ponuđači
koji preuzmu TD, a ne obavijeste ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će biti
odbačena kao nedopuštena.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta naser.opcina@hotmail.com
Internet adresa www.opcina-busovaca.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1176-7-1-34-3-18/16
PODIJELI: