Nabavka i ugradnja opreme za sisteme video nadzora i dojave požara za objekte Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu

Datum objave: 22.09.2016. 12:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

497-1-1-50-3-21/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
IDB/JIB 4200754810002
Kontakt osoba Sanela Tvrtković
Adresa Maršala Tita 9a/I
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-760
Faks (033) 276-768
Elektronska pošta aneks8ko@bih.net.ba
Internet adresa www.kons.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za sisteme video nadzora (LOT 1) i dojave požara (LOT 2) za objekte Zemaljskog muzeja BiH u
Sarajevu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za sisteme video nadzora (LOT 1) i dojave požara (LOT 2) za objekte Zemaljskog muzeja BiH u
Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Član 3.
Naručilac odabranom Dobavljaču plaća avans u iznosu od 30% od ugovorene cijene u roku od 7 dana od dana zaprimanja
avansne fakture i potpisivanja ugovora obje ugovorne strane. Preostali iznos se plaća u roku od 15 dana od dana zaprimanja
računa i dostave izvještaja o tehničkom prijemu radova

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da računi ponuđača nisu bili blokirani u periodu od 6 (šest) mjeseci od krajnjeg datuma za dostavu ponuda utvrđenog ovom
tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

LOT 1
a) da je ovlašten za obavljanje poslova tehničke zaštite;
b) uspješno iskustvo u isporuci i ugradnji opreme koja je predmet nabavke u prethodne tri godine (2013., 2014., i
2015.), čija je ukupna vrijednost minimalno 64.000 KM (80 % procijenjene vrijednosti nabavke);
LOT 2
a) da je ovlašten za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara;
b) uspješno iskustvo u isporuci i ugradnji opreme koja je predmet nabavke u prethodne tri godine (2013., 2014., i
2015.), čija je ukupna vrijednost minimalno 80.000,00 KM (80 % procijenjene vrijednosti nabavke);

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U slučaju zahtjeva privrednog subjekta za pojašnjenjem odredbi tenderske dokumentacije, upućenog putem Portala „e-
Nabavke“, ugovorni organ će pojašnjenje dostaviti putem Portala svim privrednim subjektima koji su preuzeli tendersku
dokumentaciju. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem ponuda.
Ugovorni organ je dužan u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, dostaviti
pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - nabavka i ugradnja opreme za sistem video nadzora za objekte Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za sistem video nadzora za objekte Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 32323500-8 Oprema za videonadzor

III Ukupna količina ili obim ugovora

Sistem videonadzora u objektima Etnologija, Arheologija, Prirodne nauke i Upravna zgrada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Tri mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, ulica Zmaja od Bosne 3, Sarajevo

VI Dodatne informacije

U slučaju zahtjeva privrednog subjekta za pojašnjenjem odredbi tenderske dokumentacije, upućenog putem Portala „e-
Nabavke“, ugovorni organ će pojašnjenje dostaviti putem Portala svim privrednim subjektima koji su preuzeli tendersku
dokumentaciju. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem ponuda.
Ugovorni organ je dužan u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, dostaviti
pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačimaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - nabavka i ugradnja opreme za sistem dojave požara za objekte Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za sistem dojave požara za objekte Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35111400-9 Protupožarna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Sistem dojave požara za objekat Arheologija i Prirodne nauke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Tri mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, ulica Zmaja od Bosne 3, Sarajevo

VI Dodatne informacije

U slučaju zahtjeva privrednog subjekta za pojašnjenjem odredbi tenderske dokumentacije, upućenog putem Portala „e-
Nabavke“, ugovorni organ će pojašnjenje dostaviti putem Portala svim privrednim subjektima koji su preuzeli tendersku
dokumentaciju. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem ponuda.
Ugovorni organ je dužan u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, dostaviti
pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
497-1-1-50-3-21/16
PODIJELI: