Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 27.08.2016. 15:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-1-218-3-311/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u
skladu sa dokumentacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717000-1 Ventilatori i naprave za klimatizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, a rok za ugradnju robe i puštanje u pogon je 15
(petnaest) radnih dana od dana uvođenja u posao. Probni rad traje 30 (trideset) dana od dana puštanja ventilacione komore
u rad

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, plaćanje za isporučenu robu je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana
prijema fakture i isporuke robe a za izvršene usluge plaćanje je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema
fakture a nakon izvršenja kompletnih usluga

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora koji se odnosi na isporuku i montažu
opreme koja je u vezi sa predmetnom nabavkom u posljednje 3 (tri) godine

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

ponuđači iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.9.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj
uplati troškova tenderske dokumentacije ili se ista može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 zahtjeva
za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se
uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na
IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja i
naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave troškove ponuđača u postupku dodjele
ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvrđen u odjeljku IV.7. u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN BiH mogu prisustvovati svi
ponuđači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica
Edina Sikirić (Kancelarija br. 8-Protokol)


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-1-218-3-311/16
PODIJELI: